Beskidy ze względu na swoje wyjątkowe walory turystyczne są regionem szczególnie predysponowanym do rozwoju turystyki.
Dlatego wolą działających w tym zakresie jest powołanie Beskidzkiej Izby Turystyki.


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1.

    Beskidzka Izba Turystyki zwana, dalej „Izbą”, jest organizacją samorządu gospodarczego   
    reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie działalności
    w dziedzinie turystyki.

§ 2.

1. Izba działa na terenie województwa śląskiego i małopolskiego, a jej siedzibą jest miasto 
Bielsko-Biała.
2. Izba może tworzyć oddziały terenowe.

§ 3.

Izba posiada osobowość prawną.

§ 4.

Izba może być członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji wspierających rozwój gospodarczy lub zainteresowanych rozwojem turystyki.

§ 5.

1. Izba używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Beskidzka Izba Turystyki”.
2. Izba posługuje się zastrzeżonym znakiem firmowym.

§ 6.

1. Funkcje we władzach Izby sprawowane są społecznie.
2. Dochód z działalności Izby służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

 
ROZDZIAŁ II
Podstawowe zadania oraz sposoby i formy ich realizacji

§ 7.

1. Do podstawowych zadań Izby należy:
a) reprezentowanie interesów swoich członków,
b) podejmowanie działań mających na celu rozwój turystyki,
c) organizowanie działań i współdziałanie w przedsięwzięciach zapewniających materialne warunki rozwoju gospodarki turystycznej oraz jej doskonalenie,
d) podnoszenie poziomu kultury obsługi turystów,
e) kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,
2. Zadaniami Izby w dziedzinie turystyki są zjawiska społeczno-gospodarcze związane z okresową zmianą miejsca pobytu w celach poznawczych, wypoczynkowych lub zdrowotnych.

§ 8.

Izba realizuje swoje zadania przez:
1) udzielanie pomocy i porad swoim członkom, organizowanie współpracy między nimi
i wspieranie ich inicjatyw gospodarczych,
2) inicjowanie badań rynku turystycznego oraz wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki w zakresie turystyki,
3) uczestniczenie w przygotowywaniu projektów aktów normatywnych dotyczących spraw objętych podstawowymi zadaniami Izby,
4) dokonywanie analiz i ocen wdrażania oraz funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących działalności gospodarczej w zakresie turystyki,
5) popieranie rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz inspirowanie i organizowanie dokształcania zawodowego w dziedzinie turystyki,
6) delegowanie swoich przedstawicieli do uczestnictwa w pracach instytucji stanowiących
i opiniodawczych,
7) informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju turystyki na terenie działania Izby,
8) prowadzenie działalności promocyjnej i wydawniczej oraz organizowanie wystaw i wymiany doświadczeń  pomiędzy swoimi członkami,
9) organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków Izby,
10) podejmowanie działalności gospodarczej na zasadach określonych ogólnie obowiązującymi
przepisami.


ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.

Członkowie Izby dzielą się na:
1. Zwyczajnych,
2. Honorowych,
3. Stowarzyszonych.

§ 10.

1. Członkiem zwyczajnym może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą
w zakresie turystyki oraz organizacje zrzeszające podmioty prowadzące działalność gospodarczą jako uboczne zajęcie zarobkowe.
2. Członek zwyczajny ma prawo:
a) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Izby z głosem stanowiącym,
b) wybierać i być wybieranym do władz Izby,
c) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Izby,
d) korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Izby,
e) używać znaku graficznego Izby, zgodnie z zasadami opracowanymi przez 
      Zarząd Izby,
3. Członek zwyczajny ma obowiązek:
a) brać czynny udział w realizacji zadań Izby,
b) przestrzegać postanowień Statutu i Uchwał  władz Izby,
c) regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 11.

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju turystyki.
2. Członek honorowy ma prawo:
a) uczestniczyć w Walnym Zebraniu Izby z głosem doradczym,
b) być wybieranym do władz Izby,
c) korzystać ze świadczeń wynikających z działalności Izby.
3. Członek honorowy jest obowiązany przestrzegać postanowień Statutu i Uchwał władz Izby.

§ 12.

1. Osoby fizyczne i prawne zainteresowane działalnością Beskidzkiej Izby Turystyki, a nie spełniające warunków umożliwiających uzyskanie członkostwa zwyczajnego, mogą uzyskać status członka stowarzyszonego.
2. Członek stowarzyszony ma prawo:
a) uczestniczyć z głosem doradczym w pracach organów Izby,
b) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Izby,
3. Członek stowarzyszony jest obowiązany przestrzegać postanowień Statutu i Uchwał władz 
      Izby.

§ 13.

1. Członkami zwyczajnymi są podmioty które:
a) zgłosiły akces do Beskidzkiej Izby Turystyki na jej zebraniu założycielskim
lub
b) zostały przyjęte w poczet członków decyzją Zarządu Izby przy spełnieniu warunku
prowadzenia udokumentowanej działalności gospodarczej w zakresie turystyki przez okres minimum 1 roku i po złożeniu pisemnego wniosku z rekomendacją dwóch członków Izby.
2. Decyzję o przyjęciu na członka stowarzyszonego podejmuje Zarząd Izby w oparciu o pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o członkostwo wraz z rekomendacją dwóch członków Izby.
3. Zasady udzielania rekomendacji, o której mowa w ust. 1 i 2 określa Zarząd Izby.
4. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Izby.

§ 14.

1. Członkostwo w Izbie ustaje na skutek:
a) wystąpienia członka z Izby,
b) skreślenia z listy członków Izby,
c) wykluczenia członka z Izby,
d) likwidacji Izby,
e) likwidacji podmiotu gospodarczego, będącego członkiem Izby,
f) zaprzestania prowadzenia działalności przez podmiot będący członkiem Izby.
2. Wystąpienie członka z Izby następuje po pisemnym powiadomieniu Zarządu Izby przez danego członka.
3. Skreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku zalegania w opłacaniu składek członkowskich za co najmniej jeden 6-cio miesięczny okres płatności.
4. Członek Izby może być wykluczony jeżeli działa wbrew istotnym interesom Izby lub jej członków, nie wykonuje zobowiązań, narusza postanowienia Statutu bądź władz Izby.
5. Decyzję o skreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd Izby, powiadamiając pisemnie zainteresowanego oraz pozostałych członków Izby.
6. Od Uchwały Zarządu w sprawie skreślenia bądź wykluczenia służy odwołanie do Walnego Zebrania Izby. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty otrzymania Uchwały.
7. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie Izby, prawa i obowiązki członka Izby, którego decyzja o skreśleniu lub wykluczeniu dotyczy, są zawieszone – członek Izby nabywa je ponownie po podjęciu Uchwały przez Walne Zebranie Izby o uchyleniu decyzji Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu.


ROZDZIAŁ IV
Władze Izby.

§ 15.

1. Władzami Izby są:
a) Walne Zebranie Izby
b) Zarząd Izby
c) Komisja Rewizyjna Izby
d) Sąd Koleżeński Izby.
2. Kadencja władz Izby trwa 3 lata.


WALNE ZEBRANIE IZBY

§ 16.

1. Walne Zebranie Izby jest najwyższą władzą Izby.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Izby w szczególności należy:
a) uchwalanie kierunków i programów działania,
b) uchwalanie zmian Statutu,
c) wybór członków władz Izby,  z zastrzeżeniem postanowień § 30, i ich odwoływanie w głosowaniu tajnym,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Izby, 
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi lub poszczególnym jego członkom – na wniosek Komisji Rewizyjnej,
f) zatwierdzanie rocznego budżetu Izby, bilansu finansowej działalności Izby w danym okresie sprawozdawczym oraz ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
g) nadawanie godności członka honorowego,
h) rozpatrywanie odwołań od decyzji pozostałych władz Izby,
i) podejmowanie decyzji w istotnych sprawach majątkowych,
j) podjęcie uchwały o likwidacji Izby i rozdysponowaniu jej majątku.
3. Walne Zebranie Izby może upoważnić inny organ Izby do podjęcia decyzji w sprawach 
określonych w ust. 2, pkt. a, f, h, i.

§ 17.

1. Walne Zebranie Izby może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Izby jest zwoływane co najmniej raz w roku w terminach umożliwiających zatwierdzenie budżetu i bilansu Izby.
3. Termin, porządek obrad ustala Zarząd Izby i pisemnie powiadamia o tym członków Izby najpóźniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Izby.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Izby jest zwoływane przez Zarząd Izby z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź 1/3 członków Izby.
5. Wniosek Komisji Rewizyjnej lub członków Izby musi być złożony na piśmie wraz z proponowanym porządkiem obrad.

6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Izby jest zwoływane przez Zarząd Izby w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, przy czym nie może ono podejmować decyzji w sprawach, które nie zostały podane w porządku obrad.

§ 18.

1. Na Walnym Zebraniu Izby udział biorą:
a) członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,
b) pozostali członkowie oraz zaproszeni goście – z głosem doradczym.
2. Członkowie Izby są reprezentowani w Walnym Zebraniu Izby przez swoich umocowanych 
przedstawicieli.

§ 19.

1. Walne Zebranie Izby jest ważne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 50% zwyczajnych
członków Izby.
2. W przypadku nie zrealizowania porządku obrad rozpoczętego Walnego Zebrania Izby
w szczególności z powodu braku quorum, o którym mowa w ust. 1, może być wyznaczone Walne Zebranie Izby w drugim terminie, nie później niż za 14 dni i zebranie takie jest prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 30% zwyczajnych członków Izby, a przedmiotem jego obrad może być tylko ta część porządku posiedzenia, która nie została zrealizowana w pierwotnym terminie Walnego Zebrania.


§ 20.

1. Jeżeli szczegółowe postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Izby zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania – z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 2.
2. Głosowanie na Walnym Zebraniu Izby odbywa się jawnie, z wyjątkiem wyboru członków władz Izby.
3. Głosowanie może być tajne po przyjęciu przez Walne Zebranie Izby wniosku o uchylenie jawności głosowania.
4. Uchwały Walnego Zebrania Izby podpisuje przewodniczący Walnego Zebrania Izby, na którym podjęto daną uchwałę. Protokół z obrad Walnego Zebrania Izby podpisuje przewodniczący Walnego Zebrania i sekretarz.

ZARZĄD IZBY.

§ 21.

1. Zarząd Izby jest organem kierującym działalnością Izby między Walnymi Zebraniami Izby.
2. Do kompetencji Zarządu Izby w szczególności należy:
a) reprezentowanie Izby na zewnątrz,
b) nadzór nad realizacją Uchwał Walnego Zebrania Izby,
c) przygotowywanie planów i sprawozdań z działalności Izby,
d) zaciąganie zobowiązań w ramach zatwierdzonego budżetu Izby i sporządzanie rozliczeń finansowych,
e) zwoływanie Walnego Zebrania Izby
f) przyjmowanie nowych członków, skreślanie i wykluczanie członków Izby,
g) powoływanie komisji problemowych, organów doradczych i opiniodawczych,
h) wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Izby,
i) ustalanie zasad korzystania z firmowego znaku graficznego Izby,
j) organizacja działalności gospodarczej Izby, kontrola jej efektywności,
k) określanie zasad rekomendacji dla przystępujących członków Izby,
l) rozpatrywanie sporów między członkami powstałych na tle ich działalności.

§ 22.

1. Zarząd Izby składa się z 7 – 11 osób, w tym prezesa, do dwóch wiceprezesów, sekretarza
      i skarbnika.
2. Prezesa Zarządu Izby wybiera i odwołuje Walne Zebranie Izby, według zasad określonych
w przyjętym regulaminie wyborów.
3. Wiceprezesów, sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd spośród siebie na pierwszym
posiedzeniu Zarządu zwołanym na wniosek prezesa Zarządu, który o wyborze powiadamia Komisje Rewizyjną.

§ 23.

1. Posiedzenia Zarządu Izby zwoływane są w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz
na miesiąc.
2. Termin, miejsce i porządek obrad ustala prezes Zarządu Izby, zawiadamiając pisemnie
członków Zarządu Izby nie później niż na 14 dni przed terminem posiedzenia.
3. Posiedzenia Zarządu Izby są protokołowane, a protokoły podpisuje prezes Zarządu
            i sekretarz.

KOMISJA REWIZYJNA IZBY
§ 24.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Izby.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Izby w szczególności należy:
a) przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności Izby przynajmniej raz w roku,
b) ocena działalności statutowej i finansowej Izby i występowanie z wnioskami do Zarządu Izby,
c) żądanie od Zarządu Izby wyjaśnień, określanie terminu i sposobu usunięcia nieprawidłowości,
d) występowanie z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Izby absolutorium.

§ 25.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 –5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, pod kierunkiem i na wniosek przewodniczącego Walnego Zebrania Izby, która dokonała wyboru komisji Rewizyjnej Izby.

SĄD KOLEŻEŃSKI
§ 26.

    Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
1. Rozstrzyganie sporów między członkami Izby.
2. Prowadzenie postępowania pojednawczego w sprawach, w których stroną jest członek Izby.
3. Wydawanie orzeczeń i opinii oraz występowanie z wnioskami we wszystkich sprawach zleconych przez władze Izby oraz sprawach, o rozstrzygnięcie których zwrócą się członkowie Izby.

§ 27.

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 – 5 osób, w tym przewodniczącego, zastępcy 
      przewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego mogą używać nazwy „Arbitrów”.
3. Sąd Koleżeński może używać nazwy – „Kolegium Arbitrów”.
4. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego może używać nazwy – „Przewodniczący Kolegium Arbitrów”.
5. Sąd Koleżeński konstytuuje się na swym pierwszym posiedzeniu zwołanym na wniosek przewodniczącego Walnego Zebrania Izby, na którym dokonano wyboru Sądu Koleżeńskiego.

§ 28.

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych
władz Izby.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mogą brać udział w posiedzeniach
      Zarządu Izby.

§ 29.

    Szczegółowy zakres i tryb działania Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego
    określają uchwalone przez te władze ich regulaminy organizacyjne, które zatwierdza Walne   
    Zebranie Izby.

§ 30.

1. Członkostwo we władzach Izby ustaje w razie:
a) śmierci członka władz,
b) rezygnacji członka władz Izby przyjętej przez władzę, której jest członkiem,
c) odwołania danego członka władz przez Walne Zebranie Izby.
2. W razie zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 pkt. a i b, Zarządowi Izby,
Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu przysługuje prawo kooptacji nowych członków, z tym, że ich liczba nie może przekroczyć 1/3 liczby członków danych władz pochodzących z wyborów na Walnym Zebraniu Izby.
3. Walne Zebranie Izby może upoważnić władze Izby do dokonania kooptacji także
w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. a i b, o ile dokonanie tej kooptacji nie spowoduje przekroczenia 1/3 liczby członków danych władz pochodzących z wyborów na Walnym Zebraniu Izby.

§ 31.

1. W przypadku:
a) cofnięcia pełnomocnictwa przez instytucję delegującą,
b) ustania członkostwa w Izbie podmiotu gospodarczego, którego dany członek władz reprezentował,
c) przejścia do pracy członka władz Izby do innego podmiotu, będącego członkiem Izby i nie uzyskania od tego podmiotu pełnomocnictwa do reprezentowania go w Izbie, 
            członek władz Izby może pełnić daną funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania   
            Izby.
2. Walne Zebranie Izby może wyrazić zgodę w głosowaniu tajnym na pełnienie funkcji do
końca kadencji przez członka władz Izby, wybranego przed zaistnieniem okoliczności
 o których mowa w ust. 1.
3. Członek władz, któremu Walne Zebranie Izby wyraziło zgodę, o której mowa w ust. 2 posiada prawa przysługujące reprezentantowi członka zwyczajnego Izby.
4. Nie wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2 jest równoznaczne z odwołaniem członka władz Izby.

§ 32.

1. W przypadku utraty zaufania do członka władz Izby, w szczególności jego nierzetelności 
      w  pełnieniu funkcji w Izbie, bądź działania niezgodnie z prawem – dany członek władz     
      może zostać zawieszony w pełnieniu swojej funkcji decyzją władzy, której jest członkiem,  
      do czasu najbliższego Walnego Zebrania Izby, które zadecyduje o dalszym członkostwie 
      we władzach.
2. Decyzja o zawieszeniu, o której mowa w ust. 1 powinna być poprzedzona opinią Sądu
Koleżeńskiego lub Komisji Rewizyjnej.

ROZDZIAŁ V
Majątek i środki finansowe

§ 33.

     Majątek Izby powstaje z:
1. Składek członkowskich.
2. Darowizn.
3. Spadków.
4. Zapisów.
5. Własnej działalności gospodarczej.
6. Dochodów z majątku Izby.
7. Dotacji z budżetu Państwa i Gminy.
8. Innych prawnie dozwolonych źródeł.

§ 34.

1. Do czynności prawnych w imieniu Beskidzkiej Izby Turystyki w zakresie praw
i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie prezesa Zarządu i jednego członka Zarządu.
2. Szczegółowy tryb reprezentowania Beskidzkiej Izby Turystyki w sprawach, o których mowa w ust. 1, określa Regulamin Zarządu.


ROZDZIAŁ VI
Przepisy końcowe

§ 35.

1. Izba prowadzi działalność w ramach posiadanych środków.
2. Izba może prowadzić biuro jako aparat etatowy Izby.
3. Zakres i tryb działania oraz strukturę biura określi regulamin uchwalony przez Zarząd Izby.

§ 36.

1. Zmiana Statutu i likwidacja Izby wymaga Uchwały Walnego Zebrania Izby, podjętej 
większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności nie mniej niż połowy członków Izby uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia Uchwały o likwidacji Izby, Walne Zebranie Izby wyznaczy likwidatora, który wykona postanowienie dotyczące przeznaczenia majątku Izby.
3. W razie braku środków własnych Izby – koszty likwidacji pokrywane są w częściach równych przez wszystkich jej członków zwyczajnych.

Beskidzka Izba Turystyki

43-300 Bielsko-Biała ul. Sixta 5; tel/fax: 33 8123134, 33 8227191; e-mail: biuro@bit.beskidy.pl
Bank Śląski I/O Bielsko-Biała 62 1050 1070 1000 0001 0254 0218
Używamy plików cookies, w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji o plikach cookies lub Nie pokazuj więcej tego komunikatu.